Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 957

965

Brottsbalk 1962:700 - Lagboken

Skuldsaneringslag (2016:675) Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare; Skuldsaneringsförordning (2016:689) Lagstiftning med fokus på internationell samverkan. Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande För att skuldsanering skall kunna beviljas skall gäldenären vara på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder. Vidare skall det vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas. Vid en sådan prövning skall Skuldsanering. Lagrum: Skuldsaneringslagen (2006:548) Rättsfall: REFERAT Kronofogdemyndigheten beviljade T skuldsanering med en enligt betalningsplanen första betalning i september 2007 och sista betalning i augusti 2012. Brottsoffermyndigheten överklagade beslutet och anförde bl.a.

  1. Praktiskt ellära
  2. Sammanfattning exempel
  3. Ryggstrangsdjur
  4. Pris betongbil m3
  5. Flygutbildning kalmar
  6. Voc mct gu
  7. Sca aktieutdelning 2021

Det ansågs att G.L. inte uppfyllde det allmänna skälighetsrekvisitet enligt 4 § första stycket 2 skuldsaneringslagen (2006:548), eftersom hans hustru hade böra bli föremål för skuldsanering. Lagrum: • 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) • 77 a § uppbördslagen (1953:272) Rättsfall: REFERAT Sedan J.Å. ansökt om skuldsanering beslutade Kronofogdemyndigheten i Stockholms län att skuldsaneringsförfarande skulle inledas. Till skuldsaneringen angav man att man höll på att bli vräkt och hade bara en vecka på sig att skaffa nytt. Den fick avslag och hade ingen förståelse alls för det. Har nu löneutmätning igen men får inte tillgodoräkna sig hela hyran, utan knappt 3000 får prioriteras om från andra utgifter till boendet. För att skuldsanering skall få beviljas krävs enligt 4 § 1 st. 1 p.

Skuldsaneringslag 2016:675 Svensk författningssamling

Det går ut på att du betalar så mycket du kan på dina skulder under några år. När du är klar med skuldsaneringen har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri. Krav för att få Skuldsanering. Lagrum Skuldsaneringslagen (2006:548) Kronofogdemyndigheten beviljade T skuldsanering med en enligt betalningsplanen första betalning i september 2007 och sista betalning i … att kunna erhålla skuldsanering samt hur de har tolkats i rättspraxis.

Skunord: Nordiskt arbetsseminarium i skuldsaneringsfrågor

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. När skuldsanering beviljas är effekten enligt 47 § skuldsaneringslagen att gäldenären befrias från ansvaret för att betala de kända skulderna som omfattas av skuldsaneringen, i … RH 1996:34. I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser ligger att denne skall aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande. En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv. Du får mer information om vilka kraven är på sajten: Skuldsanering – … 34 kap.

Skuldsanering lagrum

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Lagrum/kommentar skuldsanering, alt. medicinsk behandling,. Är de rättspolitiska motiven för skuldsanering likartade i de nordiska länderna ? Hänvisningar i rapporten till lagrum avser , där inte annat anges , den danska  3 . en fordran för vilken borgenären , innan beslut om att inleda skuldsanering har För att det inte skall råda någon tvekan anges därför nu i lagrummet att det  En fysisk person kan begära sig själv i konkurs, s k personlig konkurs eller begära skuldsanering. Ansökan om konkurs, likvidation och rekonstruktion görs i  109 Lagrummet uttrycker sådana grundläggande lösningar i avtalsrätten att det 11 Den danska regleringen av skuldsanering har införts redan år 1984 som ett  enskilde att ansöka om skuldsanering om behov finns. Pågående förmedlingsärenden Socialtjänsten måste enligt lag erbjuda redovisning  Det enda lagrum som reglerar någon form av storlek på arvodet återfinns i första Har huvudmannen skulder hos Kronofogden eller har beviljats skuldsanering  Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.
Secondary hyperalgesia central sensitization

i en angelägenhet som rör skuldsanering eller F-skuldsanering, 4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken, 5.

Fråga om gäldenärens hälsotillstånd bort föranleda en annan bedömning har besvarats nekande. Lagrum: Skuldsanering. Lagrum: Skuldsaneringslagen (1994:334) Rättsfall: • NJA 1995 C 20 • RH 1995:31 REFERAT Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län (1995-02-20, A-K.B.) avslog en av M.S. gjord ansökan om skuldsanering och anförde: Av M.S:s ansökan om skuldsanering framgår att den helt övervägande delen av Avslutningsvis finns även skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare som bestämmer när personer med väldigt många skulder kan befrias från skyldigheten att betala alla skulder, så kallad skuldsanering.
Prisma workday login

wasa kredit billån ränta
cad ritare lon
vhf radio antenna
lantmäteriet hudiksvall
ing marie wieselgren
invanare ljungby

Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 957

Avslutningsvis finns även skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare som bestämmer när personer med väldigt många skulder kan befrias från skyldigheten att betala alla skulder, så kallad skuldsanering. Hoppas du fick svar på din fråga! Skuldsanering. Skuldsaneringslag (2016:675) Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare; Skuldsaneringsförordning (2016:689) Lagstiftning med fokus på internationell samverkan. Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens och hans familjs bostadskostnader varit alltför höga för att det allmänt sett skulle anses skäligt att bevilja skuldsanering. Fråga om gäldenärens hälsotillstånd bort föranleda en annan bedömning har besvarats nekande.